dangky3g

Chi tiet Mobifone khuyen mai 50% the nap vao ngay 14/4/2017

Chi con vai ngay nua thoi la chuong trinh khuyen mai Mobifone 14/4 se duoc trien khai, quy khach can nang cao tai khoan su dung hay canh me co hoi nay de tiep tuc so huu goi tai khoan that an tuong nhe.
Theo nhu gioi thieu luc dau thi day la chuong trinh khuyen mai dieu kien. Vay dieu kien chuong trinh la gi? Va thue bao cua quy khach dang dung co duoc tham gia hay khong? Khong con phai lo lang vi thue bao sap het tai khoan nua roi, hay ghi nho thoi gian nha mang trien khai khuyen mai de tich nap that day vao tai khoan thue bao quy khach nhe.

Mobifone khuyen mai tang 50% gia tri the nap ngay 14/4/2017

Tat ca quy khach hang Mobifone deu co co hoi tham gia nap the trong chuong trinh khuyen mai Mobifone ngay 14/4 lan nay. Tuy nhien voi moi chuong trinh, Mobifone se quy dinh so the nap khuyen mai, hinh thuc nap the va doi tuong tham gia khac nhau. Quy khach nen nam ky thong tin cua cac chuong trinh khuyen mai de chon tham gia chuong trinh thich hop voi thue bao cua minh nhat va tan huong uu dai.

Thoi gian khuyen mai: Duy nhat 1 ngay 14/4/2017 (ngay thu 6),

Pham vi trien khai: Toan quoc.

Mobifone khuyen mai tang 50% the nap ngay 14/4/2017

Mobifone khuyen mai tang 50% the nap ngay 14/4/2017

CTKM1: Tang 50% gia tri the nap cho thue bao thoa man dieu kien

Day la chuong trinh ap dung cho nhung thue bao Mobifone thuoc danh sach khuyen mai va thoa man dieu kien trong tin nhan Mobifone gui ve. Chi mot so doi tuong khach hang nhat dinh moi duoc tham gia.

Dieu kien khuyen mai: Trong tin nhan moi nap the Mobifone se thong bao han muc tieu dung de quy khach tham gia khuyen mai. Trong thoi gian tu ngay  6/4/2017 den ngay 12/4/2017)  quy khach chi can tieu dung tai khoan goc va cac tai khoan khuyen mai khac vuot han muc quy dinh cua nha mang la se duoc khuyen mai.

Noi dung uu dai:

  • Tang 50% gia tri the nap vao tai khoan voi 25% cong vao tai khoan KM1T va 25%gia tri the nap cong vao tai khoan KM3T.
  • Khuyen mai khong gioi han menh gia the nap va hinh thuc nap the nhung chi ap dung cho duy nhat 1 the nap dau tien sau khi thoa man dieu kien nen quy khach hay can nhac chon menh gia the thich hop.

CTKM2: Tang 50% gia tri the nap tai cua hang

Chuong trinh khuyen mai nay ap dung cho toan bo thue bao tra truoc dang hoat dong hai chieu tren toan quoc khach hang khong can thoa man dieu kien trong tin nhan hay phai tra cuu danh sach khuyen mai.

Dieu kien khuyen mai: Khach hang chi duoc nap the bang hinh thuc ban tien tu sim da nang cua cua hang Mobifone (nap MobiEZ).

Noi dung uu dai:

  • Chi can tham gia nap the MobiEZ tai cua hang la quy khach se duoc uu dai tang ngay 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai voi 25% gia tri cong vao tai khoan KM1 va 25% gia tri the nap cong vao tai khoan KM3.
  • Khong gioi han menh gia va so lan nap the, chi can nap the hop le thi quy khac se duoc khuyen mai 50% gia tri cho tat ca cac menh gia the.

CTKM3: Khuyen mai tang 50% gia tri the nap cho khach hang nhan duoc tin nhan

Day la CTKM chi ap dung cho thue bao Mobifone nhan duoc tin nhan moi nap the tu nha mang. Voi chuong trinh khuyen mai nay quy khach khong can thoa man dieu kien. Chi can nhan duoc tin nhan la co the nap the huong khuyen mai.

Noi dung uu dai:

  • Tang 50% gia tri the nap cho 1 lan nap the dau tien trong ngay khuyen mai khong phan biet menh gia va hinh thuc nap the.
  • Tai khoan khuyen mai se duoc cong 25% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai KM1 va 25% gia tri the nap vao tai khoan KM3.

Co hoi de gia tang tai khoan khuyen mai chi dien ra duy nhat 1 ngay 14/4 nen quy khach hay ghi nho thoi gian khuyen mai de bo sung tai khoan nhe. So huu tai khoan "KHUNG" gio day thue bao da thoai mai hon khi chon lua 1 goi cuoc 3g mobifone de su dung roi day.

Chuc quy khach nap the khuyen mai thanh cong va co mot tai khoan khuyen mai nhu y.

12.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 203x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744