dangky3g

Thong tin chuong trinh khuyen mai Mobifone tang 50% the nap ngay 27-28/4/2017

Mobifone khuyen mai ngay 27 và 28/4 tuy khong phai khuyen mai ngay vang nhung co the thue bao cua quy khach lai duoc tham gia nhan uu dai.
Quy khach co thay rang su chon lua su dung mang Mobifone la 1 su chon lua hop ly. Hay cung tim hieu thong tin chi tiet ngay nhe.

Khuyen mai khung: Mobifone tang 50% the nap ngay 27/4 va 28/4

Mobi km ngay 27 va 28/4/2017 duoc trien khai voi nhieu chuong trinh cung luc va duoc ap dung nhieu hinh thuc nap the khac nhau. Tat ca cac thue bao MobiFone tra truoc deu co co hoi tham gia nap the vao 2 ngay khuyen mai nay. Thong tin chi tiet nhu sau:

Mobifone khuyen mai tang 50% the nap ngay 27/4/2017

Khuyen mai the nap ngay 27/4 se dien ra den ba hinh thuc nhan uu dai gom nap tien truc tuyen MobiFone, thue bao nhan duoc tin nhan va thue bao nhan duoc tin nhan phai thoa man dieu kien trong tin nhan do.

  1. Tang 50% danh cho khach hang nap tien truc tuyen MobiFone

Doi tuong khuyen mai: Danh cho tat ca cac thue bao MobiFone tra truoc hoat dong 2 chieu, mot chieu, chan 2 chieu.

Hinh thuc nap tien: Nap tien truc tuyen MobiFone bang the ngan hang qua website mobifone.vn

Pham vi trien khai: Toan quoc

Thoi gian dien ra: 27/04/2017

So lan nap tien: Khong ap dung so lan nap cung nhu menh gia tien.

Uu dai:

Quy khach nap tien truc tuyen thanh cong se duoc cong truc tiep 50% so tien uu dai vao tai khoan khuyen mai. Trong do 25% cong vao TKKM2 va 25% con lai vao TKKM3.

Rieng thue bao MobiCard con duoc tang 100% so ngay su dung.

  1. Tang 50% danh cho thue bao nhan duoc tin nhan khuyen mai nap the

Pham vi trien khai: Toan quoc

Thoi gian dien ra: 27/04/2017

Doi tuong khuyen mai: Ap dung cho mot so thue bao tra truoc may man nhan duoc loi moi tin nhan khuyen mai nap the.

Hinh thuc nap tien: Tat ca cac hinh thuc nap tien theo quy dinh cua nha mang nhu nap truc tuyen, nap the cao giay, nap tai cua hang MobiFone.

So lan nap tien: Khong gioi han so lan nap cung nhu menh gia the nap.

Uu dai:

Cong 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai. Trong do 25% chuyen vao TKKM2 va 25% con lai chuyen vao TKKM3)

  1. Tang 50% ap dung cho thue bao MobiFone tra truoc nhan duoc tin nhan khuyen mai va thoa man dieu kien cua nha mang.

Pham vi trien khai: Toan quoc

Thoi gian dien ra: 27/04/2017

Doi tuong khuyen mai: Danh cho cac thue bao tra truoc may man nhan duoc loi moi tin nhan khuyen mai va phai thoa man dieu kien trong tin nhan do.

Dieu kien nhan uu dai: Tu ngay 19/4 den 25/4/2017 so tai khoan cua thue bao MobiFone phai vuot qua muc tieu dung theo quy dinh cua nha mang.

Hinh thuc nap tien: Tat ca cac hinh thuc nap tien theo quy dinh cua nha mang nhu nap truc tuyen, nap the cao giay, nap tai cua hang MobiFone.

So lan nap tien: Chi duoc huong uu dai trong 1 lan nap tien dau tien trong ngay khuyen mai.

Uu dai:

Chi duoc uu dai 50% vao tai khoan khuyen mai. Trong do  25% cong vao KM1T, 25% con lai vao KM3T .

Khuyen mai khung: Mobifone tang 50% the nap ngay 27/4 va 28/4

MobiFone khuyen mai tang 50% the nap ngay 28/4/2017

Doi voi chuong trinh khuyen mai 50% the nap ngay 28/4 nay cung trien khai hai hinh thuc nap tien uu dai khach nhau. Quy khach hay chon mot hinh thuc nap tien phu hop de nhan uu dai sau day:

  1. Khuyen mai 50% nap tien EZ Mobifone tai cua hang

Pham vi trien khai: Toan quoc

Thoi gian dien ra: 28/04/2017

Doi tuong khuyen mai: Tat ca cac thue bao tra truoc co nhu cau nap the khuyen mai dang hoat dong 2 chieu, 1 chieu, chan 2 chieu deu duoc tham gia. Rieng sim Fast Connect Mobifone là khong thuọc dói tuọng chuong trình này.

Hinh thuc nap tien: Nap tien MobiEZ tai cac cua hang ban le/giao dich MobiFone.

So lan nap tien: Khong gioi han menh gia nap va so lan nap .

Uu dai: Cong 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai. Trong do 25% chuyen vao TKKM2 va 25% con lai chuyen vao TKKM3). Day la chuong trinh khuyen mai thu 6 hang tuan duoc Mobifone khoi dong tu thang 1/2017.

       2. Khuyen mai 50% the nap danh cho thue bao nhan duoc tin nhan khuyen mai nap the

Pham vi trien khai: Toan quoc

Thoi gian dien ra: 28/04/2017

Doi tuong khuyen mai: Cac thue bao tra truoc nhan duoc tin nhan khuyen mai nap the.

Hinh thuc nap tien: Tat ca cac hinh thuc nap tien theo quy dinh cua nha mang nhu nap truc tuyen, nap the cao giay, nap tai cua hang MobiFone.

So lan nap tien: Khong gioi han menh gia nap va so lan nap .

Uu dai:

Cong 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai. Trong do 25% chuyen vao TKKM2 va 25% con lai chuyen vao TKKM3)

Chuong trinh Mobifone tang 50% the nap 2 ngay 27/4 va 28/4/2018 sap toi co rat nhieu hinh thuc ap dung nap tien khuyen mai, chinh vi the quy khach chon ra mot hinh thuc nap tien phu hop de nhan uu dai thoi nao. Dam bao voi so tien khuyen mai nay khach hang se vo tu tieu sai tha ga trong dip le 30-4 va 1-5 sap den day.

27.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 223x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744