ERV pojišťovna

Moravskotřebovský Cyklomaraton

 

Závod se koná pod záštitou :

 

Hejtmana Pardubického kraje

starosty města Moravská Třebová RNDr. Josefa Ošťádala

 

GENERÁLNÍ PARTNER

RWE TRANSGAS

HLAVNÍ PARTNEŘI

Pardubický kraj

Město Moravská Třebová

KÖSSO


NÁZEV : MORAVSKOTŘEBOVSKÝ CYKLOMARATON

 

TERMÍN : sobota 17.07.2010

 

POŘADATELÉ ZÁVODU :
BREDY s.r.o. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
tel.: 461 311 721
fax: 461 311 721, e-mail:
bredy@bredy.cz, www.bredy.cz
PREZENTACE :
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Pátek 16.07.2010: obě tratě od 16:00 do 19:00 hodin
Sobota 17.07.2010 v den závodu obě tratě: od 07.00 hod. do 08.30 hod.
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

 

START ::

09.00 hod. 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN

09.15 hod. 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN

 

 

CÍL :

Do 16.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN

STARTOVNÉ :

do 11.07.2010 200,- Kč , poštou,elektronicky,převodem,složenkou,osobně v prodejně

po termínu a v den konání závodu 300,- kč

 

 

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 17. 7. 2010
Místo konání:Moravská Třebová, fotbalový stadion SLOVAN veřejný závod, Česko
WWW stránky závodu:www.bredy.cz

Propozice závodu

VEŘEJNÝ ZÁVOD

TERMÍN : sobota 17.07.2010

 

POŘADATELÉ ZÁVODU :
BREDY s.r.o. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
tel.: 461 311 721
fax: 461 311 721, e-mail:
bredy@bredy.cz, www.bredy.cz
PREZENTACE :
V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní
Pátek 16.07.2010: obě tratě od 16:00 do 19:00 hodin
Sobota 17.07.2010 v den závodu obě tratě: od 07.00 hod. do 08.30 hod.
Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

 

START ::

09.00 hod. 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN

09.15 hod. 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN

 

 

CÍL :

Do 16.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN

STARTOVNÉ :

do 11.07.2010 200,- Kč , poštou,elektronicky,převodem,složenkou,osobně v prodejně

po termínu a v den konání závodu 300,- kč

Startovné zahrnuje : občerstvení v cíli , 2-3 občerstvovací stanice,

zdravotní a pořadatelskou službu.

PŘIHLÁŠKY :
Uzávěrka přihlášek : do 11.07.2010 poštou,elektronicky,převodem,složenkou,osobně v prodejně

Přihlášky je možné zasílat:
on-line : www.bredy.cz ,přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
písemně poštou : na adresu pořadatele
BREDY s.r.o., ČSA 7 , Moravská Třebová 571 01
osobně : od 01.06.2010 do 11.07.2010

(Po-PÁ od 09:00 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT , nám.T.G.Masaryka 39, Moravská Třebová 571 01, tel. 461 311 721

Přihlášky telefonem, faxem, nejsou možné!!!

Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.
V případě neúčasti se startovné nevrací.

Úhrada startovného :
a)
složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele:
BREDY s.r.o., ČSA 7 , Moravská Třebová 571 01, k
přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.

b) hotovostním vkladem
název účtu : BREDY s.r.o.

číslo účtu: 670100-2207744460/6210 mBANK
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)

konstantní symbol: 333. , k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.

c) bankovním převodem na účet

název účtu : BREDY s.r.o.

číslo účtu: 670100-2207744460/6210 mBANK
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)

konstantní symbol: 333

K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.

Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení !

 

 

d) hotově

při osobní registraci ve sportovní prodejně nám.T.G.Masaryka 39, Moravská Třebová 571 01
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.

TRASY :
Dlouhá 80 km (převýšení 1150 m)
Krátká
50 km (převýšení 1050 m)
V den závodu a během závodu není možná změna trati.
KATEGORIE :

trať 80 KM - Dlouhá ( červená )

Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1990 až 1971)

Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1970 až 1961) Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1960 až 1951) Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1950 a starší) Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1971 a mladší) Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1970 a starší) Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1991 a mladší) Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 1991 a mladší)

Muži celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí)

Ženy celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí) Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
trať 50 KM - Krátká ( žlutá )

Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození 1990 až 1971)

Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození 1970 až 1961) Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození 1960 až 1951) Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok narození 1950 a starší) Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1971 a mladší) Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození 1970 a starší) Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1991 a mladší) Juniorky (ŽJ) - ženy do 20 let (rok narození 1991 a mladší) Muži celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí) Ženy celkově (vyhlašují se první 3 absolutního pořadí) Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození. CENY :
Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.
PROGRAM ZÁVODU :
sobota 17.07.2010

07:00-08:30 prezentace na trať 80 km, 50 km
od 08:30 řazení na start - trať 80 km, 50 km
09:00 START 80 km ,

09.00 START 50 km – fotbalový stadion SLOVAN M.T.
od 15:00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování tomboly

20:00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ - DISKOTÉKA

Aquapark v Moravské Třebové pro všechny závodníky VSTUP ZDARMA

 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ :

Nemocnice M.T. , RZP M.T., ČČK Moravská Třebová
OBECNÁ PRAVIDLA :
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.

Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:

  1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.

  2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná

  3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

  4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu

  5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla,která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu

  6. souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.

Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!
Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ :
Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům
KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
- kvalitní občerstvení během závodu
- v cíli závodu jídlo+nápoj (pivo nebo nealko)

Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 22.07.2010 na www.bredy.cz , www.cykloman.cz

OBČERSTVENÍ :
Občerstvovací stanice:
trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka
trať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstí

Pitný režim :
- iontový nápoj
- voda

Jídlo :
-
Müsli tyčinky
- Ovoce – banán
TOMBOLA STARTOVNÍCH ČÍSEL :
Po vyhlášení vítězů všech kategorií bude losována tombola (v tombole budou slosována všechna startovní čísla z obou tratí). Seznam tomboly bude vyvěšen v prostoru prezentace.

Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.

ČASOVÝ LIMIT :
Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 6 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován
Po 15: 00 hod. již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.
OZNAČENÍ TRATĚ :
Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Mor.Třebová

Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým ( krátká trasa ) a červeným terčíkem ( dlouhá trasa ) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).
UBYTOVÁNÍ :
Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! www.bredy.cz
PARKOVÁNÍ :
Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích
INFORMACE :

Pavel Brettschneider – tel.,fax.: 461 311 721, 603 502 774

e-mail : bredy@bredy.cz www.bredy.cz

 

 

 

 

Rozpis

PROGRAM ZÁVODU :
sobota 17.07.2010

07:00-08:30 prezentace na trať 80 km, 50 km
od 08:30 řazení na start - trať 80 km, 50 km
09:00 START 80 km ,

09.15 START 50 km – fotbalový stadion SLOVAN M.T.
od 15:00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování tomboly

20:00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ - DISKOTÉKA

Aquapark v Moravské Třebové pro všechny závodníky VSTUP ZDARMA

 

 

Účastníci

bredy
17.07.2010 - typ závodu: XCM - autor: bredy - 2770x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744