ERV pojišťovna
Žacléřská 70 MTB

Žacléřská 70 MTB

Kultovní závod pro tříčlenné bikerské party na tratích 48 a 70 km. Letos nově vypsána i kategorie jednotlivců.

Přijeďte se rozloučit se sezonou do východních Krkonoš, těšíme se na Vás!

Disciplína:XCM
Datum konání:PÁ 28. 9. 2012
Místo konání:Žacléř - Rýchorské náměstí, Česko
WWW stránky závodu:www.zaclerska70.cz

Propozice závodu

Pořadatelé

MĚSTO ŽACLÉŘ
Z&S APACHE TEAM, o.s.

Datum a místo konání
28.9.2012 (státní svátek - Svatý Václav)
Žacléř, Rýchorské náměstí

Popis závodu
Soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců na trati MTB maratonu.

Družstva - Závodníci družstva musí společně projet kontrolami a cílem. V cíli se měří čas poslednímu členovi družstva. Členové družstva si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt ...). Každé družstvo má svého kapitána, který za něj zodpovídá a zastupuje družstvo při jednání s pořadatelem (např. změny v přihlášce, protesty atd.)

 

Program závodu
 

27.9.2012, čtvrtek 18:00 - 20:00 prezence, výdej startovních čísel
poslední možnost přihlášení 
28.9.2012, pátek 08:00 - 09:30 prezence, výdej startovních čísel
  09:45

10:00
 hromadný start kategorie jednotlivci

start prvních družstev
 
  12:00 - 16:00 předpokl. dojezdy závodníků
  16:30 vyhlášení výsledků, tombola

 

Přihlášky

na internetu: klikni zde!kjidie   
na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 27.9.2012 od 18:00 do 21:00
Každé družstvo podává jednu přihlášku, ve které uvede jména svých členů.
Uzávěrka přihlášek je 24.9.2012.

 

Startovné

 

NOVINKA!!! soutěž "KRÁLOVÉ KRKONOŠ"
Do soutěže o titul KRÁLOVÉ KRKONOŠ se mohou přihlásit družstva na trati 70 km, která se zúčastnila v roce 2012 klasického lyžařského závodu KRKONOŠSKÁ 70 na trati 70 km. Podmínkou je, že v družstvo pro ŽACLÉŘSKOU 70 MTB 2012 bude mít stejný název jako při K-70 a všichni tři členové družstva se za tento team zúčastnili i K-70 2012. Takové družstvo má nárok na slevu 33% ze startovného, tj. jeden člen jede ZDARMA!

NOVINKA!!! kategorie jednotlivců
Letos nově zařazujeme na trati 48 km kategorie jednotliců mužů a ženy

 

Do 31.8.2012 (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 25.8.2012):
s nárokem na pamětní dárek pro každého člena družstva

trasa 70km: 990,- Kč / družstvo, popř. 660,- Kč / družstvo v soutěži KRÁLOVÉ KRKONOŠ
trasa 48km: 990,- Kč / družstvo
trasa 48km: 450,- Kč / jednotlivec
 

Do 24.9.2012 (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 20.9.2012):
bez nároku na pamětní dárek

trasa 70km: 990,- Kč / družstvo, popř. 660,- Kč / družstvo v soutěži KRÁLOVÉ KRKONOŠ
trasa 48km: 990,- Kč / družstvo 
trasa 48km: 450,- Kč / jednotlivec
Startovné zasílejte na účet č.168231363/0600, variabilní symbol byl při přihlášení družstva doručen kapitánovi na e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést název družstva.

 

Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 27.9.2012:
bez nároku na pamětní dárek

trasa 70km: 1500,- Kč / družstvo , popř. 1.000,- Kč / družstvo v soutěži KRÁLOVÉ KRKONOŠ
trasa 48km: 1500,- Kč / družstvo 
trasa 48km:   500,- Kč / jednotlivec
 

Startovné zahrnuje

startovní číslo
pamětní dárek (zajištěno pouze pro předem přihlášené, viz. výše)
propagační předměty od partnerů závodu vždy pro všechny členy družstva (zajištěno pouze pro předem přihlášené)
občerstvovací stanice na trati (2 x krátká trať, 3 x dlouhá trať)
občerstvení v cíli (jídlo, pití)
zdravotní a pořadatelskou službu
měření časů a zpracování výsledků
doprovodný program
lístek do tomboly
 

Kategorie družstva

Muži - ročník 1993 a starší (součet věku členů družstva je max. 119 let) / 70km
Muži "stodvacítkáři" - ročník 1993 a starší (součet věku členů družstva je 120 a více let) / 70km
Ženy - ročník 1997 a starší / 48km
Open - ročník 1997 a starší / 48km
Členem družstva mužů a mužů "stodvacítkářů" může být i 1-2 závodníci ročník narození 1997 - 1994, případně 1-2 ženy. Kapitánem takového družstva musí být muž ročník 1993 a starší. Členem družstva Open mohu být závodníci bez rozdílu pohlaví, rok narození 1997 a starší. V kategorii žen startují pouze čistě ženské teamy. U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 28. září 2012 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadováno vyplněný Souhlas zákonného zástupce (ke stažení zde).

Kategorie jednotlivci

Ženy - ročník 1997 a starší / 48km
Muži - ročník 1997 a starší / 48km
 

Dopravce

Závod na trati 48 km je současně vypsán jako MČR dopravců a dopravních firem. Podmínky pro zařazení do této kategorie čtěte zde...

 

Ceny

V každé kategorii budou vyhlášena vždy tři nejrychlejší družstva / jednotlivci a obdrží věcné ceny. Vítězové kategorií družstev obdží také ceny finanční.
Absolutně nejrychlejší družstvo na trati 70km získá volné startovné na příští ročník a putovní pohár "KRKONOŠSKÝ EXPRES". Družstvo, které vyhraje třikrát za sebou nebo pětkrát s přestávkou získá pohár natrvalo. V sestavě družstva může dojít mezi jednotlivými ročníky k výměně jednoho člena družstva a družstvo musí mít stále stejný název.

 

Trať

Trasa vede z 50 % po zpevněných lesních cestách a z 50% po místních asfaltových komunikacích. Závod je vypsán pro MTB a pro biky je trať za každého počasí bez problémů sjízdná.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Většina trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lasa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na kontrolách a bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.

Žacléř
Prkenný Důl
Bystřice
Dolní Sejfy
Horní Maršov (bufet)
Dlouhý hřeben
Lysečinská Bouda
Horní Albeřice (bufet)
Rýchorský kříž
Bret
Žacléř (bufet, konec krátké trati)
Bobr 
Černá Voda 
Lampertice
Křenov 
Stachelberg 
Bret 
Žacléř (konec dlouhé trati)
 

Technické pokyny

Značení:

Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě) a plastikovou páskou. Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.
 

Kontroly- povinné pouze pro družstva:

Na trati bude rozmístěno několik kontrol. Těmito kontrolami musí družstvo projet společně a průjezd si nechá kapitán potvrdit do průkazky, kterou obdrží při prezentaci. Pokud by kapitán průkazku v cíli neodevzdal rozhodčím, či v ní nebyly zaznamenány průjezdy všemi kontrolami, nebude družstvo klasifikováno. Rozmístění kontrol bude vyvěšeno v kanceláři závodu před startem a kapitán je povinen se s tímto rozmístěním seznámit.

Jednotlivci kontrolními místy pouze projíždějí a jejich průjezdy jsou zaznamenány rozhodčími.


Start:

Družstva - Kapitán družstva zodpovídá za to, že se družstvo dostaví do prostoru startu 15 minut před svým startovním časem. Startovní čas jednotlivých družstev a startovní čísla budou uvedena ve startovní listině, která bude zveřejněna nejpozději 26.9.2012 na www.zaclerska70.cz. Startovní listina bude též vyvěšena v kanceláři závodu a startovní číslo a startovní čas bude mít každé družstvo uvedeno i v průkazce pro značení průjezdu kontrolami. Startovní čísla a časy budou pořadatelem losovány.

Jednotlivci - Hromadný start v 9:45 hodin.


Odstoupení ze závodu: V případě odstoupení družstva ze závodu kapitán toto ohlásí nejbližší kontrole nebo na tel. 777 830 732 .

 

Závazné podmínky účasti

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.zaclerska70.cz).
Kapitán družstva svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu a zodpovídá za to, že se jimi budou řídit i ostatní členové družstva.
 

Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
Závodník bere na vědomí, že závod se z velké části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená
Kapitán družstva zodpovídá za to, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Protesty
Podává kapitán družstva podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč za družstvo. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

 

Více zde: http://www.zaclerska70.cz/propozice/

Účastníci

28.09.2012 - typ závodu: XCM - autor: Martina Slavíčková - 1534x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744