Bylo vedro...
Autor: Jaroslav Svoboda
          0x