Podmínky

 

Autor: Jan Nemec

Obchodní podmínky platné od 1.1. 2010

1. Obecná ustanovení

- společnost Cycling Media, s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 11, Praha 6, 16900, IČ: 28549996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149581 (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetového serveru Kolo.cz. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu, reklamní sdělení, databázové zápisy a odkazy na jednotlivých www stránkách z mediálního portfolia podle platné nabídky, viz Reklama
- zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia provozovatele.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

- inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky, případně na základě uzavřené smlouvy.
- objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (viz bod 12. Formulář objednávky)
- zadavatel objednávku v písemné formě doručí na adresu vydavatele e-mailem nebo poštou.
jako doklad o přijetí objednávky vystaví provozovatel potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu včetně kalkulace ceny
- potvrzením písemné objednávky provozovatelem je uzavřen smluvní vztah.

3. Inzertní podklady

- za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně
- veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem začátku kampaně
- veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem změny, jinak provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

4. Agresivní reklamní formáty

Agresivními reklamními formáty se rozumí takové formy reklamy, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití daných internetových stránek, např. čtení článků, prohlížení obrázků apod.

Obecná pravidla
- i-layer, roll-on, roll-out (veškeré formáty, které se "roztahují" na větší velikost) - musí obsahovat viditelnou možnost ukončení animace (tak, aby čtenář tuto možnost pochopil, např. X či text). Další omezení: aktivace po najetí myši - až po 1 vteřině setrvání myší na základním formátu; aktivace automatická - omezení na max. 3x denně / uživatel; max. doba trvání animace - 10 vteřin

- interstitial - musí obsahovat možnost přeskočení stánky a přesunutí na stránku serveru - odkaz Přeskočit.
Další omezení: max. doba trvání animace - 7 vteřin
- zvukové bannery - pouze po dohodě
Omezení: automatické spuštění zvuku - omezení na max. 1x denně / uživatel, max. délka zvuku - 5 vteřin, při interakci uživatelem možnost přehrání znovu

5. Skrytá reklama

Všechny reklamní plochy na internetových stránkách musí být viditelně označeny slovem "reklama", nejlépe na horním okraji reklamní plochy.
V případě, že jsou placené inzeráty uveřejněny na internetových stránkách formou, která by mohla internetového uživatele vést k domněnce, že se jedná o redakční materiál, je povinností takto uveřejněný reklamní materiál viditelně odlišit od materiálů redakčních.
- odlišení je nutné provést viditelným označením reklamního materiálu (článku) slovem "reklama", "tisková zpráva", "komerční příloha", "komerční sdělení" nebo jiným obdobným označením a to v úvodu celého reklamního materiálu. Označení musí být zpracováno takovým způsobem, aby bylo internetovému uživateli bez podrobného čtení ihned zřejmé, že se jedná o reklamní materiál.
- pokud je na reklamní materiál (např. PR článek) někde na serveru umístěna upoutávka, je nutné označit nejen reklamní materiál samotný, ale rovněž tuto upoutávku.
- v případě, že je součástí emailů zasílaných provozovatelem internetového serveru internetovým uživatelům, kteří si jejich zasílání vyžádali (newslettery apod.), reklamní sdělení, je nutno jej od redakčního obsahu emailu viditelně odlišit a označit jej slovem "reklama", „komerční sdělení" nebo jiným obdobným výrazem.

6. Vydavatelské podmínky

- pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu
- pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a kalkulován.

7. Právo odmítnout inzerát

- provozovatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno provozovatele
- provozovatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat
- vydavatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

8. Finanční podmínky

Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Fakturace a platební podmínky
. daňové doklady (faktury) se vystavují po skončení kampaně, na konci kalendářního měsíce, ve kterém byla kampaň realizována.
- pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně.
- fakturace za položky v katalogu kol a obchodů se fakturují v okamžiku uveřejnění
- obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat
- objednateli za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- v odůvodněných případech (zejména u nových klientů) je provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet provozovatele nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není provozovatel povinen kampaň provést.

Storno poplatky
- v případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50%
- v případě, že je zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

9. Statistiky

Ke každé kampani se automaticky generuje statistika, která je zdarma přístupná zadavateli. Uživatelské jméno a přístupové heslo zadavatel obdrží e-mailem po spuštění kampaně. Statistika obsahuje údaje o počtu impresí za každý den, počtu kliknutí na banner a koeficient CTR. Pro účel případné reklamace jsou závazné pouze hodnoty počtu impresí.

10. Reklamace

reklamovat inzerci je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně
zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

11. Závěrečná ustanovení

speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu
vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek
tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

12. Formulář objednávky

Technické podklady
- banner ve správné velikosti
- clickthru URL (adresa, kam bude směřovat kliknutí na banner ve formě http:// )
- alt text

Fakturační údaje
- IČ
- DIČ
- fakturační adresa
- poštovní adresa v případě, že je odlišná od fakturační

Kontakt zadavatele

- kontaktní osoba
- telefon, e-mail
- Inzertní specifikace
- označení kampaně
- pozice/formát
- termín
- objem kampaně

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2010

Kontakt provozovatele
- Cycling Media s.r.o., Heleny Malířové 11, Praha 6 - Břevnov, 169 00
- Kontakty

 

Přečteno - 138088x Tagy: cycling media podmínky reklama
Zapojte se do diskuze

redakční systém | ISSN 1803-5744